Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Happybytes

Versie geldig vanaf: 18-10-2010

Artikel 1 Definities

1.1       Happybytes: statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17239362.

1.2       Klant: een natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst sluit met Happybytes.

1.3       Consument: een Klant als bedoelt in artikel 1,2, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.4       Website van Happybytes: de website van Happybytes te bereiken via www.happybytes.nl.

1.5       Producten: de meest omvattende definitie van een goed of zaak.

1.6       Diensten: alle inspanningsverplichtingen die Happybytes verricht voor de Klant. Hieronder valt zeker te verstaan het repareren van Producten.

1.7       Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de Klant via een door Happybytes georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten bij Happybytes en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

1.8       Bedenktijd: een termijn waarbinnen een Consument de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het Herroepingsrecht te realiseren.

1.9       Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een Consument om na ontvangst van door hem bestelde Product(en), deze Producten binnen de Bedenktijd terug te sturen aan Happybytes en het aankoopbedrag terug te krijgen.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1       De Klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Happybytes deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

2.2       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten op afstand van Happybytes die strekken tot de verkoop van Producten.

2.3       De eventueel door Klant gehanteerde inkoop voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Happybytes

2.4       Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.5       In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1       Bij de op de website van Happybytes aangeboden Producten worden Product specificaties vermeld alsmede de prijs van het Product inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2       De op de website van Happybytes aangeboden Producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden Product.

3.3       Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat Happybytes op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Klant. De Consument behoudt te allen tijde zijn recht op zijn Herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6.1.

3.4       Happybytes verschaft de Klant informatie over de verwachte levertijd van het Product, deze termijn is slechts indicatief.

3.5       Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden.

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst

4.1       Overeenkomsten komen tot stand nadat de Klant een door Happybytes uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en de Klant heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen als omschreven in artikel 8 heeft voldaan.

4.2       Het staat Happybytes altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een Klant aanvaard aanbod. Indien de Klant al betaling heeft verricht aan Happybytes zal Happybytes dit bedrag onmiddellijk na weigering terug boeken aan de Klant.

Artikel 5 Levering

5.1       Na het tot stand komen van een overeenkomst zal Happybytes de bestelde Producten aanbieden voor transport. De kosten van het transport worden tijdens het tot stand komen van een overeenkomst aangegeven.

5.2       De Klant kan de bestelde Producten alleen op afspraak afhalen bij Happybytes.

5.3       Levering van Producten vindt alleen plaats binnen de Benelux, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen tussen Happybytes en de Klant. Indien Happybytes Producten buiten Nederland bezorgt zijn de extra kosten voor rekening van de Klant. Deze kosten zullen tijdens het tot stand komen van een overeenkomst worden aangegeven.

5.4       Indien de Klant verzending onder rembours wenst, zullen de aanvullende kosten voor rekening van de Klant komen.

5.5       Levering van de Producten geschiedt op de verharde weg voor de eerste deur op de begane grond, tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen is tussen Happybytes en de Klant.

5.6       Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Happybytes en de Klant worden de door Klant bestelde Producten beginsel binnen dertig (30) dagen geleverd door Happybytes.

5.7       Indien Happybytes niet kan voldoen aan de levertijd als beschreven in artikel 5.5 wordt een nadere levertijd aangegeven. Indien Happybytes niet in staat is om het door Klant bestelde Product binnen dertig (30) dagen te leveren, kan een Consument de overeenkomst ontbinden.

5.8       Het recht van de Consument om de overeenkomst te ontbinden, kan enkel schriftelijk worden uitgeoefend.

5.9       Indien de Klant de Producten niet in ontvangst neemt op het moment van leveren is Happybytes gerechtigd extra opslag- en vrachtkosten in rekening te brengen aan de Klant.

Artikel 6 Retournering van Producten

6.1       Een Consument heeft na ontvangst van de bestelde Producten zeven (7) dagen tijd, op grond van zijn Herroepingsrecht, om het bestelde Product, mits ongeopend en onbeschadigd, zonder opgaaf van redenen aan Happybytes retour te zenden.

6.2       Happybytes zal na ontvangst van het Product de factuurwaarde van het Product binnen dertig (30) dagen terug boeken naar de Consument.

6.3       Indien een Consument zijn Herroepingsrecht gebruikt, komen het risico van de verzending en de verzendkosten voor rekening van de Consument.

6.4       De Consument dient vanaf het moment van ontvangst van de Producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het Product en/of verpakkingen te voorkomen.

6.5       Happybytes neemt geen Producten terug die:

 • Beschadigd zijn;
 • Niet in de originele verpakking zitten;
 • Waarvan de verpakking beschadigd is;
 • Die enige vorm van slijtage vertonen.

6.6       De Consument kan zijn Herroepingsrecht niet ten gelding brengen indien het bestelde Product naar persoonlijke voorkeur van de Consument is vervaardigd of onder een andere uitzondering valt als vermeld in artikel 7:46d lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7 Reclames & Garantie

7.1       De Klant dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige Producten dient de Klant direct na ontdekking aan Happybytes te melden en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen.

7.2       Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden. Na afloop van deze periode zal Happybytes derhalve nimmer Producten retour nemen, behoudens hetgeen bepaald in artikel 6.

7.3       Happybytes verleent ten aanzien van het geleverde een garantie van 1 jaar op fabricage- en materiaalfouten, met uitzondering van printers, scanners, notebooks en tweedehandsartikelen, batterijen en accus van draagbare computers alsmede verbruiksmaterialen zoals papier, linten en verwisselbare informatiedragers e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur van de bij de apparatuur geleverde informatiedragers.

7.4       Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. .

7.5       De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door Happybytes afgeleverde Producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

7.6       De Klant dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende Producten voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door Happybytes op te geven adres.

7.7       Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegeven met een tijdsduur van 60 dagen.

7.8       Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Happybytes liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de Klant zelf wijzigingen of reparaties aan de Producten verricht of doet verrichten dan wel indien de Producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. .

7.9       Garantietermijn geboden door Happybytes, fabrikant of importeur doen niets af aan de wettelijke rechten van de Consument.

7.10     De Klant heeft geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een Product is ontstaan door toedoen van de Klant.

Artikel 8 Prijs & Betaling

8.1       Op de website van Happybytes vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

8.2       Na het tot stand komen van een overeenkomst kunnen prijzen niet worden verhoogd, behoudens eventuele prijswijzigingen waarop Happybytes geen invloed heeft zoals BTW tarieven.

8.3      De Klant dient alle verschuldigde bedragen vooraf aan Happybytes te doen toekomen middels girale overschrijving of tijdens het tot stand komen van een overeenkomst via iDeal of PayPal. Happybytes zal de Producten pas aanbieden voor transport, nadat de klant heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen.

8.4      Indien de Klant de Producten onder rembours laat verzenden, dient de Klant te betalen op het moment van levering.

8.5      Indien de Klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichting als beschreven in artikel 8.4, is Happybytes gerechtigd alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst op te schorten en eventueel aanspraak te maken op volledige schadevergoeding voor de door Happybytes gemaakte kosten.

8.6      Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de Klant direct aan Happybytes gemeld te worden, waarna Happybytes het bedrag zal corrigeren. 8.7       Onjuistheden in de facturatie ontslaat de Klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

Artikel 9 Voorbehoud van eigendom

9.1       De door Happybytes geleverde Producten blijven eigendom van Happybytes tot het moment dat de Klant alle verplichtingen uit de met Happybytes gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

9.2       Ingeval Happybytes een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Happybytes vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

Artikel 10 Diensten

10.1    Happybytes garandeert dat de haar verstrekte opdracht voor het verrichten van Diensten naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap

10.2    Bij kenbaar gemaakte klachten van de Klant over de geleverde Diensten dient Happybytes met Klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

10.3    Happybytes heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van Diensten.

10.4    De Klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen is.

10.5    De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Happybytes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Happybytes worden verstrekt.

10.6    Indien in uitzondering op artikel 10.5 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan Happybytes zijn verstrekt, heeft Happybytes het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.

10.7    Bij klachten over de door Happybytes geleverde Diensten dient de Klant deze klachten kenbaar te maken aan Happybytes binnen veertien (14) dagen na levering van de Dienst. De Klant vrijwaart Happybytes één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde Diensten.

Artikel 11 Overmacht

11.1    Happybytes is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

11.2    Happybytes kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Klant als Happybytes gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1     Indien Happybytes aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd. Mocht er onverhoopt geen uitkering krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst  maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.2     Happybytes is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Happybytes aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Happybytes toegerekend kunnen worden
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
  • Happybytes sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Happybytes geleverde Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Happybytes, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
  • Happybytes is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1     Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Happybytes partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.2     De Klant en Happybytes zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13.3     Tenzij regels van dwingend recht zich hier tegen verzetten, zal in eerste aanleg de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen tussen Happybytes en de Klant.

Download hier eventueel de Algemene voorwaarden in PDF formaat.